براساس قانون و فرمول اضافه کاری، هر ساعت اضافه کاری، مشمول پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی کارگر خواهد بود. به این ترتیب در هنگام محاسبه ساعت اضافه کاری، باید 140 درصد مزد هر ساعت کار عادی کارگر را به عنوان مزد هر ساعت اضافه کاری آن در نظر بگیرید. اجازه دهید پرسش اضافه کاری ساعتی چند را با یک مثال در مورد نحوه محاسبه اضافه کاری بررسی کنیم. فرض کنید یک کارگر در یک شرکت تولیدی در سال 1402 مشغول به کار است و شرایط کار او به شرح زیر است:

  • مزد روزانه: 176,942 تومان (حداقل دستمزد روزانه طبق مصوبه شورای عالی کار در سال 1402)
  • ساعت کار موظفی در روز: 8 ساعت
  • ساعت کارکرد در یک ماه: 220 ساعت (فرض کنید کارگر در تمام روزهای ماه، 8 ساعت کار کرده است.)

محاسبه اضافه کاری:

  • ساعت اضافه کاری در ماه: 220 – 192 = 28 ساعت
  • مزد هر ساعت اضافه کاری: 176,942 / 7.33 = 24,000 تومان
  • مبلغ اضافه کاری: 28 * 24,000 = 672,000 تومان

جمع حقوق و اضافه کاری:

  • حقوق پایه: 176,942 * 30 = 5,308,260 تومان
  • حقوق اضافه کاری: 672,000 تومان
  • جمع حقوق و اضافه کاری: 5,308,260 + 672,000 = 5,980,260 تومان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *