کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.خردهفروشیها و واحدهای صنفی کهًمستقیمابامصرفکننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف بهاستفاده از پایانه فروشگاهی میباشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برایمؤدیانی که مستقیما ً با مصرفکننده نهائی ارتباط ندارند،الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق سامانه مؤدیانصادر کنند . سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی ومشاوره به اشخاص مشمول اقدامکند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود.کارگروه مذکور موظف است که بهصورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسیکند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگیهای جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سختافزاری و نرمافزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده
از پایانه
های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش،توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمههای عدمصدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسؤولیت و جریمههای موضوع این قانون، شامل مواردی که عدمصدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی میباشد، نخواهد بود. مؤدیانمذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶)این قانون تعیین میشود را پرداخت نمایند. تبصرهـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب وکار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب
هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دیماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *