پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به
شبکه
های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد

سامانه مؤدیان: سامانهای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژهای اختصاصیافته و تبادل
اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصرا ً از طریق آن کارپوشه انجام میشود. مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار
یا نرمافزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانههای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شدهباشد،
به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان میباشد
.

حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکیاست که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و
انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفادهقرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سختافزاری یا نرمافزاری باشد. حافظه
مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید
دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *